Thursday, 29 July 2021

คอร์สเรียนออนไลน์ด้านธุรกิจ Innovation Mindset เรียนฟรี มี Certificate

ใหม่! คอร์สเรียนออนไลน์ด้านธุรกิจ “Innovation Mindset” เรียนฟรี มี Certificate โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย>เรียนรู้วิธีคิด ในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร จากตัวอย่างโดยใช้ BMC และการนำนวัตกรรมไปเชื่อมโยงกับความต้องการของลูกค้า

คำอธิบายหลักสูตร

เรียนรู้วิธีคิด ในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร จากตัวอย่างโดยใช้ BMC และการนำนวัตกรรมไปเชื่อมโยงกับความต้องการของลูกค้า

วัตถุประสงค์

1. เข้าใจความสำคัญของการสร้างนวัตกรรม รวมถึงแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร

2. เพื่อให้เห็นวิธีการทดสอบความเป็นไปได้ของนวัตกรรมด้วย Business Model Canvas ผ่านกรณีศึกษา

3. เพื่อให้เห็นความสำคัญของความต้องการของลูกค้า รวมถึงการเข้าใจปัญหาของลูกค้าเพื่อพัฒนานวัตกรรม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

– นิสิต นักศึกษา อาจารย์และผู้ประกอบการ
– ผู้ที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพ หรือ SMEs

ระดับเนื้อหา

ระดับต้น (Beginner)

โครงสร้างหลักสูตร

เนื้อหาแบ่งเป็น 3 Module ได้แก่

Module 1 How to Build an Innovation
Module 2 Case Study : Validate Idea with BMC
Module 3 Innovation Focus on Customers’ Needs

การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด โดยสามารถทำข้อสอบได้ 5 ครั้ง

 

เริ่มเรียนคลิกเลย >> https://setga.page.link/8io6etk56E38uBs5A